Uiteraard kan het voorkomen dat uw zoon/dochter ziek wordt of dat uw zoon/dochter om een andere reden moet verzuimen. Als school willen wij daar graag van op de hoogte worden gebracht.

Ziekmelding voor de schooldag begint
De eerste dag waarop kind thuis blijft vanwege ziekte, belt u de school (0180 390393) tussen 07.30 en 8.15 uur. In het keuzemenu kiest u voor optie 1 (ziek-/betermelding). Wanneer uw kind na ziekte weer hersteld is, levert hij/zij op de eerste schooldag een absentiemeldingsformulier in bij de receptie. Klik hier om het formulier te downloaden. Op vrijdag handelen we alle meldingen af. Wij vragen u op maandag uw kind opnieuw ziek te melden, indien hij/zij nog ziek is.

Mocht uw kind langdurig ziek zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor om samen te bespreken hoe we achterstanden kunnen voorkomen en zo mogelijk eventuele problemen op te lossen.

Ziekmelden tijdens de schooldag
Leerlingen melden zich af bij de receptie en nemen telefonisch contact op met de ouder om toestemming te vragen naar huis te gaan. Indien de leerling toestemming krijgt van de ouder, mag hij/zij naar huis; de ouder meldt de school vervolgens dat de leerling is thuisgekomen.

Ziekmelden tijdens de toetsweek
Indien de leerling een toetsweek heeft, meldt de ouder hem/haar af bij de teamleider. De gemiste toets wordt in overleg met de vakdocent zo spoedig mogelijk ingehaald.

Is de leerling weer beter, dan geeft hij/zij de eerste lesdag na ziekte het ingevulde en door ouders ondertekende absentiemeldingsformulier af bij de receptie.

Veel of langdurig ziek?
Het frequent of langdurig ziekteverzuim van een leerling melden wij bij de GGD. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en zijn of haar ouder(s) naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. De school en de GGD proberen samen de schoolloopbaan en het behalen van het diploma veilig te stellen. Bij ongeoorloofd verzuim zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Lees verder: Bijzonder verlof